Otwarta Biblia - atrybut Baptystów

Баптистская христианская церковь

Zbór EXODUS w Toruniu

My zwiastujemy Chrzystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego który nadchodzi by sądzić żywych i umarłych.

Logo KChB

Baptyści w Toruniu

Nasz kościół, zgodnie z przesłaniem Biblii ma na celu:

Font Awesome Icon

Poznawać Boga

Bóg stworzył cały otaczający świat a także człowieka. Relacja Boga z człowiekiem została zniszczona przez grzech. Jednak człowiek nie jest obojętny Bogu. Podjął On działania aby przywrócić tą relację.

Font Awesome Icon

Naśladować Jezusa

Jedynym Zbawicielem i pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest Chrystus (solus Christus). To Syn Boży wziął na siebie karę jaka należy się człowiekowi za grzech. Człowiek, przyznając się do ofiary Jezusa, ma przywróconą relację z Bogiem.

Font Awesome Icon

Kochać ludzi

Pogląd, że aby zostać chrześcijaninem i dostąpić zbawienia nakłada na Kościół odpowiedzialność za głoszenie Dobrej Nowiny. Cały świat jest polem misyjnym. Przy tym celem zwiastowania jest zbawienie ich dusz.

Spotkanie młodziezowe w KChB Toruń

O nas

Kościół Baptystów opiera się na podstawowych założeniach Reformacji:

Nasza wiedza o Bogu i wiara musi być oparta tylko na Piśmie Świętym (sola scriptura),

Nasze zbawienie możemy zawdzięczać pod każdym względem tylko łasce Bożej (sola gratia)

Zbawienie jest tylko poprzez wiarę (sola fide)

Jedynym Zbawicielem i pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest Chrystus (solus Christus)

Celem naszego życia jest życie dla Boga i jego chwały (soli Deo gloria)

Font Awesome Icon

Nabożeństwa

Możesz dołączyć do nas na jednym ze spotkań

NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE

Niedziela  godzina 10.00
ul. Poznańska 34
87-100 Toruń

Преданность

русско - украинское богослужение
Каждое воскресенье в 16:00
на улице Poznańska 34

GRUPY DOMOWE

Spotykamy się różnych miejscach.
Więcej szczegółów znajdziesz
pod tym adresem

Rysunek Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu

Jak do nas dotrzeć?

Jesteśmy w Toruniu

Budynek Kościoła mieści się przy ulicy Poznańskiej 34. Wejście krótką uliczką obok sklepu motoryzacyjnego.

Chrzest w Kościele Baptystów w Toruniu

Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Mt 28,19-20

Baptyści w Toruniu spotkanie młodzieżowe

Akademickie Spotkania Biblijne

"Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego" Ew. Jana 1:12

Duchowni Kościoła

"On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego" List do Efezjan 4:11-12

Pastor senior

Pastor Zboru Toruńskiego od 1998 r. do września 2021 roku. Od września jako pastor senior.

Ukończył IV LO w Toruniu, studiował fizykę  na Uniwersytecie Jagiellońskim i  teologię w Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Hamburgu. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Od 1987r. pastor Pierwszego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku. W 1988 roku został oddelegowany jako pastor-misjonarz do pracy w Toruniu  - mieście, w którym zbór baptystyczny przestał istnieć z końcem II Wojny Światowej. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego Pierwszy Pastor reaktywowanego Zboru Toruńskiego.

Pasjonuje się teologią i historią kościoła. Od lat zaangażowany jest w odzyskiwanie zawłaszczonych przez Państwo przedwojennych kaplic baptystycznych.

Drugi pastor

Michał Prończuk (ur. w 1968 roku w Jedlnii Letnisko). Od 2010 r. do 2013 r. wikariusz, a od 2014 r. Drugi Pastor Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu.

Studiował w Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu (obecnie Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna) i Akademii Rolniczej w Poznaniu. Absolwent Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (filozofia).

W latach 1990-1992 zaangażowany w działania Ruchu Nowego Życia (Campus Crusade for Christ).

Nasze kazania

Kazania

Pisząca ręka

Skontaktuj się z nami

Длинный текст